Profil specializace

Vedlejší specializace Komerční jazyky je určena studentům, kteří si chtějí aktivně prohloubit znalost dvou cizích jazyků a rozšířit profil své hlavní specializace o bohatší vědomosti kulturních a  hospodářských specifik vybraných regionů světové ekonomiky, ve kterých se tyto jazyky používají. Studium poskytuje pokročilé znalosti kulturních, historických, politických a hospodářských reálií nutných k podnikání na trhu USA, Velké Británie, Německa, Francie, Itálie, Španělska, Latinské Ameriky, a to v závislosti na volbě a zájmu studenta. Studenti vedlejší specializace současně prohlubují své odborné jazykové znalosti a získávají i pokročilé dovednosti v psaní odborných textů ve dvou světových jazycích. Absolventi oboru jsou připraveni pro práci v diplomacii, ve firmách působících na zahraničních trzích, v podnicích se zahraniční účastí i v mezinárodních organizacích.

Co budu umět a znát?

Dozvím se

Dozvím se

jak psát a komunikovat na odborné úrovni, s důrazem na interkulturní odlišnosti dané jazykové oblasti.

Osvojím si

Osvojím si

odbornou terminologii včetně frazeologismů a gramatických jevů typických pro profesní komunikaci.

Poznám

Poznám

kulturní a civilizační specifika vybraných zemí, tradice jejich zahraniční a hospodářské politiky.

Seznámím se

Seznámím se

se současnými trendy a aktuálními společensko-politickými tématy daných zemí.

Zvládnu

Zvládnu

číst s porozuměním odbornou literaturu ve dvou světových jazycích.

Naučím se

Naučím se

gramaticky správně a na odpovídající stylistické úrovni připravit text a ústně či písemně ho prezentovat ve dvou světových jazycích.

Zjistím

Zjistím

jak používat vhodné komunikační a argumentační strategie.

Zdokonalím se v umění

Zdokonalím se v umění

vyjádřit své názory a obhajovat je v mezinárodním prostředí, a to s respektem ke kulturním odlišnostem a zvyklostem daných zemí.

Kontakty

Administrativa, organizace: Patricie Parschová, Katedra románských jazyků

Garant: prof. PhDr. Věra Höppnerová, DrSc., Katedra německého jazyka

 

 

  • Kontakty
  • Kontakty
  • Kontakty
  • Autor: Lada Hazaiova
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: