Granty

ÚČAST KROJ V MEZINÁRODNÍCH PROJEKTECH VŠE

  • 2003 – 2006 Mezinárodní projekt SOKRATES ERASMUS 1, Comunicación Intercultural en las Relaciones Económicas Internacionales. Konsorcium VŠE (KROJ): vedoucí – doc. PhDr. Vlasta Hlavičková, CSc., členové – PhDr. Olga Vilímková, PhD., PhDr. Marcela Vrzalová Hejsková, Ph.D. Cílem projektu bylo posílení mezinárodní spolupráce mezi univerzitami: VŠE, Ekonomická univerzita v Bratislavě, Österreichisches Lateinamerika-Institut ve Vídni a Universidad de Granada prostřednictvím výměny odborníků, zaměřených na určité specifické téma, spojené se Španělskem a Latinskou Amerikou. V rámci projektu byly uskutečněny přednášky členů KROJ, např. dr. Vrzalové Hejskové na Universidad de Granada (vzájemné česko-španělské kulturní vztahy) a dr. Olgy Vilímkové v Iberoamerickém ústavu Ekonomické Univerzity v Bratislavě (indiánské národy Latinské Ameriky dnes) a semestrální kurz na Österreichisches Lateinamerika-Institut ve Vídni (jazyk quechua a reálie andských komunit v Peru).
  • 2009 – 2011 Mezinárodní projekt ERASMUS GERM Knowledge triangle and EU – LAC Cooperation. Konsorcium VŠE (KROJ): vedoucí – doc. PHDr. Vlasta Hlavičková, CSc., člen – PhDr. Olga Vilímková, PhD. Projekt měl za cíl rozšíření a prohloubení mezinárodní spolupráce mezi evropskými univerzitami: VŠE, Ekonomická univerzita v Bratislavě, Ökonomische Universität Wien, Technische Universität Wien a Universidad de Granada. V rámci projektu byly na půdě zúčastněných univerzit realizovány odborné debaty mezi profesory daných univerzit a přednášky s diskusemi pro odborníky z praxe, kteří měli zájem o podnikání, obchodní partnerství nebo rozvojové projekty v Latinské Americe. Zkušenosti z praxe představila rovněž dr. Vilímková v Bratislavě a ve Vídni (realizace rozvojových projektů Nadačního fondu Inka ve prospěch andských komunit v Peru a Mayů v Guatemale 2001-2011)
  • 2012 – 2014 Mezinárodní projekt ERASMUS MUNDUS- ACTION 3 PROJECT – REALITY Research Cooperation of European and Latin American Universities in Innovation Technologies. Konsorcium VŠE (KROJ): vedoucí – doc. PHDr. Vlasta Hlavičková, CSc., člen – PhDr. Olga Vilímková, PhD. Jednalo se o mezinárodní projekt mezi univerzitami: VŠE, Ekonomická univerzita v Bratislavě, Ökonomische Universität Wien, Technische Universität Wien, Universidad de Granada a Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus México, Santa Fé a Puebla. V rámci projektu se tři týmy vybraných studentů z Mexika zúčastnily programů na evropských univerzitách, kde mexičtí studenti společně s místními kolegy provedli výzkumy na různá témata. Prezentace výsledků jednotlivých týmů byly předneseny na závěrečné konferenci v Bratislavě. Na tento pilotní projekt navázala spolupráce mezi jednotlivými evropskými univerzitami a Tecnológico de Monterrey, např. studium mexických studentů v kurzech letních škol, v rámci doktorského studia, atd.

Více informací o projektu Erasmus Mundus zde.

 

ÚČAST KROJ V INTERNÍCH PROJEKTECH VŠE

  • IGS F2/13/2010 Evropská terminologie v oblasti ekonomie a práva. Vedoucí projektu: PhDr. Janka Priesolová, CSc. Zapojilo se 5 studentek magisterského studia a 3 AP. Klíčovým výstupem dvouletého projektu je sborník studentských prací a příspěvků akademických pracovníků (v češtině s francouzským résumé) z oblasti francouzského obchodního práva a jeho specifických institutů a klíčových pojmů ve vztahu k právu českému:  Evropská terminologie v oblasti ekonomie a práva (se zaměřením na francouzštinu). Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2011. 200 s. ISBN 978-80-245-1843-5. Příspěvky (v češtině a francouzštině) byly zároveň prezentovány na studentském francouzsko-českém odborném kolokviu (11.11.2011, organizovaném KROJ FMV).

 

  • IGS F2/16/2013 Interkulturní dimenze v podnikové kultuře nadnárodních firem – komparativní studie románských kultur v domácím a českém prostředí. Vedoucí projektu: PhDr. Dominika Kovářová, Ph.D., MBA, členové: PhDr. Miroslava Ferrarová, PhDr. Lada Hazaiová, Ph.D., PhDr. Marcela Vrzalová Hejsková, Ph.D. Interkulturní rozdíly vstupují do firemních vztahů, ovlivňují či přímo podmiňují vedení i podnikovou komunikaci. Tato kulturní paradigmata mají vliv na způsob a styl vedení společnosti v závislosti na místě, kde firma sídlí; existuje tedy diferenciace firemních kultur mateřských podniků z románských zemí, která se zřetelně projevuje v konfrontaci s odlišnou kulturou středoevropského prostoru. Šířením podnikové kultury mateřské firmy do dceřiných společností vzniká vlastní kultura formovaná vzorci obou (více) kultur. Dvouletý projekt si kladl za cíl zjistit, jaké jsou specifické rysy vyjednávání a přesvědčování v rámci negociačního jednání každé studované románské země (fr, šp, it), jaké jsou odlišnosti mezi těmito románskými kulturami, jaké jsou odlišnosti ve vztahu k negociačnímu profilu českého mluvčího a jaká je role českého a románského jazyka v románských firmách s mezinárodním managementem, které působí na českém trhu. Jednalo se o ojedinělou komparativní studii románských kultur, a to ze specifického pohledu českého kulturního prostředí. K formulaci závěrů byly využity metody kvantitativního a kvalitativního výzkumu (excerpce, dotazníková anketa, interview ve firmách), který pod vedením čtyř akademických pracovníků provedl více než dvacetičlenný tým studentů magisterského a doktorského studia. Výstupem byly dílčí publikace v recenzovaných časopisech, kapitola v knize a závěrečná studentská konference.

 

  • IGS F2/52/2014 Terminologie pracovního práva a práva sociálního zabezpečení ve francouzštině (2014-2015). Vedoucí projektu: PhDr. Janka Priesolová, CSc. Zapojilo se 6 studentek magisterského studia, jeden doktorand a 3 AP.Klíčovými výstupy dvouletého projektu jsou sborník studentských prací a příspěvků AP a organizace odborného česko-francouzského odborného kolokvia za účasti studentů i odborníků z praxe (8.1.2016), organizovaném KROJ FMV. Příspěvky (v češtině a francouzštině) prezentují strukturované odborné a jazykové informace daných tematických okruhů a vymezují základní terminologický aparát příslušného právního prostředí ve francouzštině v konfrontaci s češtinou. Terminologie pracovního práva a práva sociálního zabezpečení ve francouzštině v konfrotaci s češtinou. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2015.  217 s. ISBN 978-80-245-2078-0.

 

  • Projekt IGS F2/10/2019 Konference o současné Latinské Americe. V rámci projektu byl publikován sborník: Actas de Conferencias Internacionales, América Latina Hoy. VŠE, Oeconomica, 2019. ISBN 978-80-245-2337-8. Vedoucí projektu PhDr. Olga Vilímková, PhD.