Convocatoria

VYHLÁŠENÍ 26. ROČNÍKU IBEROAMERICKÉ CENY

Velvyslanectví iberoamerických zemí v České republice se sídlem v Praze, tj. velvyslanectví Argentiny, Brazílie, Chile, Kuby, Mexika, Peru, Portugalska a Španělska, pokračují v tradici započaté v roce 1994 a vyhlašují další ročník soutěže o Iberoamerickou cenu.

Velvyslanectví Argentinské republiky v Praze, jakožto letošní tajemník soutěže, jménem všech těchto velvyslanectví vyzývá studenty českých vysokých škol k účasti ve 26. ročníku Iberoamerické ceny, udělované za nejlepší esej na jakékoli téma z oblasti umění, vědy, kultury, ekonomiky, historie, literatury, politiky či sociologie některé z iberoamerických zemí.

Cílem soutěže je podporovat české vysokoškolské studenty a jejich vědomosti o reáliích iberoamerického světa, tvořeného 22 zeměmi. Studenti odevzdávají práce ve španělském či portugalském jazyce, jež se oba vyučují v rámci českého vzdělávacího systému. Znalost těchto dvou jazyků je pro studenty přínosem, neboť jim mimo jiné umožňuje komunikaci s přibližně 750 miliony lidí žijícími na celém světě, pro něž jsou tyto jazyky mateřštinou.

Pravidla soutěže o Iberoamerickou cenu:

1. Zúčastnit se mohou všichni vysokoškolští studenti magisterského a bakalářského studia s bydlištěm v České republice, jejichž mateřským jazykem není španělština ani portugalština. Studenti předkládají odborné práce na jakékoli téma přímo související s Latinskou Amerikou, Karibskou oblastí či Pyrenejským poloostrovem. Všichni účastníci musí doložit, že studují na některé z vysokých škol v České republice.

2. Účastníci soutěže vypracují text ve španělském nebo portugalském jazyce. Porota bude hodnotit obsah, jazykovou úroveň, originalitu a přínos práce pro vztahy mezi Českou republikou a iberoamerickými zeměmi.

3. Předložené práce se skládají ze tří částí – anotace o rozsahu 10–15 řádků, práce jako takové o maximální délce 20 stran a seznamu použité literatury s případnými přílohami. Při grafické úpravě textu je třeba použít formát A4, písmo typu „Times New Roman“ o velikosti 12 s dvojitým řádkováním a velikost 11 v případě poznámek.

4. Účastníci soutěže práci řádně podepíšou a uvedou:

 • celé jméno a příjemní
 • datum a místo narození
 • aktuální ročník studia
 •  adresu bydliště
 • e-mailovou adresu
 • telefonické spojení
 • název akademického pracoviště, fakulty nebo školy, kde v současnosti působí
 • jméno odborného konzultanta
 • souhlasné prohlášení dle bodu 5

5. Účastníci soutěže přiloží písemný souhlas, že odevzdaná práce může být postoupena českým a iberoamerickým vysokým školám a může být rovněž zveřejněna na webových stránkách (www.premioiberoamericano.cz) či prostřednictvím jiných médií, která případně určí odborná porota.

6. Práci je třeba zaslat do 15. dubna 2021, a to v elektronickém formátu na e-mailovou adresu Velvyslanectví Argentinské republiky v České republice (eches-cultural@mrecic.gov.ar), jakožto tajemníka letošního ročníku soutěže.

7. Po uplynutí tohoto termínu se sejde odborná porota složená z vedoucích zahraničních misí uvedených iberoamerických zemí. Porota obdržené práce vyhodnotí a rozhodne o výhercích a odměnách. Porota je nejvyšším orgánem soutěže a proti jejímu rozhodnutí se nelze odvolat.

8. Porota udělí cenu za:

 • první místo: US$ 1.000
 • druhé místo: US$ 700
 • třetí místo: US$ 500

9. Výsledky budou vyhlášeny v průběhu června 2021 na slavnostním ceremoniálu, který se bude konat v prostorách Univerzity Karlovy v Praze za přítomnosti diplomatů z velvyslanectví výše uvedených iberoamerických zemí. Konkrétní datum bude upřesněno.

10. Iberoamerická cena se koná za laskavé podpory ze strany Univerzity Karlovy.

 

CONVOCATORIA A LA XXVI EDICIÓN DEL PREMIO IBEROAMERICANO

La Embajada de Argentina, en su condición de Secretaría Pro Tempore del XXVI Premio Iberoamericano, en representación de las Embajadas de los países iberoamericanos en la República Checa con sede en Praga, a saber, Argentina, Brasil, Chile, Cuba, España, México, Perú, Portugal y Venezuela, convoca una nueva edición del Premio Iberoamericano e invita  a los estudiantes de las universidades checas a presentarse a la XXVI Edición del Premio Iberoamericano, un concurso de ensayos sobre arte, ciencia, cultura, economía, historia, literatura, política y sociedad de los países iberoamericanos.

El Premio Iberoamericano cuenta con el valioso apoyo de la Universidad Carolina y los auspicios del Ministerio de Educación, Juventud y Deportes de la República Checa

La convocatoria con las bases de la XXV  Premio Iberoamericano en sus versiones de español, checo y portugués se encuentran en el siguiente enlace http://www.premioiberoamericano.cz

BASES:

1. Podrán participar todos los estudiantes universitarios de licenciatura (primer y segundo ciclos) de nacionalidad checa y con domicilio en la República Checa, presentando un trabajo de investigación relacionado directamente con América Latina, el Caribe o la Península Ibérica. Los participantes deberán presentar una constancia que confirme su calidad de estudiante.

2. Los trabajos deberán ser redactados por sus autores en lengua española o portuguesa. Serán evaluados por su contenido, calidad del lenguaje y originalidad.

3. Los trabajos no deberán exceder veinte páginas, excluyendo la bibliografía y los anexos, si los hubiere. El formato a utilizar será en tamaño A4, en el tipo de letra denominado “Times New Roman” de 12 puntos, a doble espacio y en tamaño 11 puntos para las notas.

4. Todos los trabajos deberán ser debidamente firmados por el autor indicando:

 • Nombre completo
 • Fecha de nacimiento
 • Nivel de estudios
 • Domicilio particular
 • Correo electrónico
 • Contacto telefónico
 • Nombre de la institución académica y de la facultad o escuela en la cual realiza sus estudios
 • Nombre del tutor académico
 • Nota de aceptación conforme al punto 5.

5. Los participantes deberán consentir, mediante una nota de aceptación, que los trabajos entregados puedan ser difundidos entre las distintas universidades de la República Checa y de los países Iberoamericanos, así como en la página web www.premioiberoamericano.cz y otros medios que el Jurado del Premio Iberoamericano considere pertinentes.

6. Los trabajos deberán ser entregados en versión electrónica en la oficina de la Secretaría Pro Témpore (eches-cultural@mrecic.gov.ar), a más tardar el día 15 de ABRIL de 2021.

7. Una vez recibidos todos los trabajos, el Jurado – conformado por los Jefes de Misión de las Embajadas de los países iberoamericanos – se reunirá para calificar los trabajos y otorgar los premios y distinciones que correspondan. El Jurado es la autoridad máxima del Premio y sus decisiones serán inapelables.

8. El Jurado atribuirá los siguientes premios:

 • Primer premio: US$ 1.000
 • Segundo premio: US$ 700
 • Tercer premio: US$ 500

9. La entrega de los premios se efectuará durante una ceremonia especial en la Universidad Carolina de Praga en mes de abril de 2020, en fecha a ser confirmada.

10. El Premio Iberoamericano cuenta con el valioso apoyo de la Universidad Carolina.