Francouzština

Tato praktická učebnice EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V PROFESNÍ FRANCOUZŠTINĚ (jazyková úroveň B2/C1) je zaměřená na běžné mluvní akty i písemné obraty využitelné v profesních situacích ve třech oblastech: mezinárodním obchodu, diplomacii a cestovním ruchu. Učebnice nabízí široké rozpětí témat ve všech třech oborech a je rozčleněna do tematických kapitol prezentovaných na přehledných dvoustránkách s mluvními a písemnými obraty, příklady pro jejich procvičení, i jejich aplikaci v konkrétních komunikačních situacích. Cílové publikum: studenti oborů Mezinárodní obchod, Mezinárodní studia a diplomacie, Cestovní ruch, kteří dosáhli minimálně úrovně B1 a připravují se na zkoušku Pařížské obchodní komory za účelem obdržení diplomu Diplôme de français professionnel, ale i pracovníci v soukromé a veřejné sféře v kontaktu s frankofonním pracovním prostředím. https://oeconomica.vse.cz/publikace/efektivni-komunikace-v-profesni-francouzstine-communication-efficace-en-francais-professionnel/

 

http://nakladatelstvi.vse.cz/wp-content/uploads/2016/04/Kidlesov%C3%A1_Priesolov%C3%A1_Kapitoly-z-franc-mluv-pro-ek_2012.jpgSkripta KAPITOLY Z FRANCOUZSKÉ MLUVNICE PRO EKONOMY (Rappels grammaticaux pour les étudiants en économie) jsou určena pro studenty odborné francouzštiny na pokročilé úrovni, kteří již ovládají základy normativní mluvnice a chtějí si dále prohloubit znalosti z francouzské syntaxe z hlediska funkčně komunikativního navíc v konfrontaci s češtinou. Probírané mluvnické jevy jsou uvedeny formou přehledných tabulek a schémat, za nimiž následují různé typy cvičení (identifikace daných jevů, jejich doplňování, substituce, transformace a překlad do češtiny). Cílem je poukázat nejen na některé specifické rysy odborné francouzštiny ve srovnání s češtinou, ale i na různorodost vyjadřovacích prostředků pro formulaci určitého záměru, a tak přispět k rozšíření a obohacení komunikativní kompetence v oblasti porozumění i vlastní produkce ve francouzštině.

 

Výsledek obrázku pro francouzština v diplomaciiSkriptum FRANCOUZŠTINA V DIPLOMACII A MEZINÁRODNÍCH VZTAZÍCH (Le Francais de la diplomatie et desrelations internationales) je koncipováno primárně pro kurz francouzština v mezinárodních studiích I a II, ale může zaujmout všechny studenty bakalářského i magisterského studia v oboru mezinárodních vztahů a diplomacie. První část přibližuje problematiku mezinárodních vztahů (v historické perspektivě i současném pohledu), oblast diplomacie (v kontextu zahraniční politiky Francie) a pojetí i význam interkulturních odlišností. Jazykově zaměřená druhá část seznamuje studenty s hlavními formami písemné i ústní jazykové produkce využitelné v diplomacii. Třetí část skripta obsahuje odborné texty zaměřené na jednotlivé geografické zóny celého světa i na hlavní témata současné mezinárodní politiky doplněné o cvičení na porozumění textu a na upevnění příslušné slovní zásoby.

 

 FRANCOUZŠTINA V HOSPODÁŘSTVÍ (Le français dans l’économie) je učebnice pro posluchače bakalářského a inženýrského studia VŠE, ale i pro další zájemce, kteří ovládají obecnou francouzštinu na pokročilejší úrovni, chtějí si osvojit základy francouzského ekonomického jazyka a prohloubit své znalosti v hospodářské sféře. Zaměřuje se na specifické zvláštnosti odborného jazyka zejména v oblasti lexikálně-syntaktické, stylistické a interkulturní. Učebnice má 14 kapitol s tematickými okruhy, které pokrývají jednotlivé obory studované na VŠE a postihují ekonomickou problematiku především z makroekonomického hlediska. Každá kapitola má dva výchozí texty obecnějšího charakteru s uvedením do problematiky a doplňkový text, který konkrétním způsobem dané téma aktualizuje, rozšiřuje a prohlubuje. Autentické texty postihují kromě obecně ekonomické problematiky i aktuální hospodářské a společensko-kulturní reálie České republiky, Francie a Evropské unie (instituce, ekonomické ukazatele a ekonomický vývoj). Na texty navazují cvičení pro osvojení základní slovní zásoby s důrazem na kontextové vztahy daných termínů po stránce významové a formální (vytváření různých slovních spojení, vyjadřování synonym a antonym, doplňování vybraných slov a vazeb, kontrola porozumění). Jsou to cvičení jak reproduktivní, tak produktivní. Nechybí ani cvičení překladová, která slouží k upevnění probírané slovní zásoby a zároveň odrážejí jak terminologické, tak i syntakticko-stylistické rozdíly mezi češtinou a francouzštinou. Na konci každé kapitoly je výběr ze základní slovní zásoby (termíny, slovní spojení, zkratky) probraných tematických okruhů a v závěru učebnice je pak souhrnný francouzsko-český slovník.