Pořádané kurzy U3V

Aktuální nabídka kurzů (ZS 2023/2024):

  • Francouzština 2 

Ident v InSISu: U046B

Kurz je určen: posluchačům s mírně pokročilou znalostí jazyka (2 semestry výuky) nebo falešným začátečníkům a těm, kteří si chtějí oživit starší znalosti francouzštiny

Frekvence konání: 1x 2 vyuč. hod. týdně (13 týdnů, 26 hodin)

Odkaz na web U3V: https://insis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?zpet=/katalog/index.pl?vzorek=franc,Dohledat=Dohledat,fakulta=31190230,obdobi=342,obdobi_fak=1254,jak=dle_jmena;predmet=188012

Místo konání: budova Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3

Zaměření a obsah předmětu: Kurz předpokládá minimální znalost základů jazyka. Dále upevní základy francouzské výslovnosti a rozšíří znalosti gramatiky a běžné slovní zásoby tak, aby byli schopni se dorozumět jednoduchým způsobem v běžných každodenních situacích v přítomnosti (umět si objednat jídlo a pití v restauraci, telefonicky si objednat taxík, konzultaci u lékaře, hotel, popsat denní aktivity, mluvit o volnočasových aktivitách a cestování). Pracuje se s francouzskou učebnicí VITE ET BIEN 1 (2.vyd.): lekce 1-5. Probírané okruhy budou doplňovány podle přání a konkrétních potřeb posluchačů.

 

  • Francouzština 4 

Ident v InSISu: U046D

Kurz je určen: posluchačům se středně pokročilou znalostí francouzštiny

Frekvence konání: 1x 2 vyuč. hod. týdně (13 týdnů, 26 hodin)

Odkaz na web U3V: https://insis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?zpet=/katalog/index.pl?vzorek=franc,Dohledat=Dohledat,fakulta=31190230,obdobi=342,obdobi_fak=1254,jak=dle_jmena;predmet=188014

Místo konání: ONLINE. Výuka prostřednictvím Microsoft Teams.

Zaměření a obsah předmětu:Kurz je určen pro středně pokročilé posluchače francouzštiny. Navazuje na kurz Francouzština 4 z LS 2022/23, kdy jsme pracovali s učebnicí Marie Pravdové Francouzština pro pokročilé samouky 1 (2. vyd. 2017 – viz Literatura), ze které jsme probrali lekce 1 -3, přičemž zařazujeme aktuální témata z oblasti kultury, reálií, společnosti apod.
Kromě stálého procvičování už osvojených jevů bude zaměřen na další rozšiřování základních komunikativních dovedností z běžného života v rámci uvedených tematických okruhů. Ty je možné doplnit podle přání posluchačů. Pozornost bude zaměřena také na francouzské reálie s využitím ukázek z literatury, francouzských šansonů a aktualit z frankofonních médií.

 

  • Francouzština 5 

Ident v InSISu: U046E

Kurz je určen: posluchačům se středně pokročilou znalostí francouzštiny

Frekvence konání: 1x 2 vyuč. hod. týdně (13 týdnů, 26 hodin)

Odkaz na web U3V: https://insis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?zpet=/katalog/index.pl?vzorek=franc,fakulta=31190230,obdobi=342,obdobi_fak=1254,obdobi_fak=1239,jak=dle_jmena,Dohledat=Upravit%20krit%C3%A9ria;predmet=188015

Místo konání: budova Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3

Zaměření a obsah předmětu: Kurz je určen posluchačům se znalostmi francouzštiny na středně pokročilé úrovni a cílem je nadále rozšiřovat tyto znalosti a získávat nové dovednosti a schopnosti co nejlépe komunikovat v nejrůznějších životních situacích (rozšiřování slovní zásoby, prohlubování znalostí gramatiky, poznávání francouzských reálií). V kurzu se postupuje pozvolným tempem s neustálým opakováním probraných jevů a obratů. Je ideální pro zájemce, kteří si přejí oprášit svoje zapomenuté znalosti, ale i pro ty, kteří se třeba nedávno začali učit francouzsky a chtěli by systematicky pokračovat. Výuka bude probíhat na základě učebních materiálů i různorodých autentických dokumentů v písemné i zvukové podobě.

 

  • Italská gramatika

Ident v InSISu: U040B

Kurz je určen: posluchačům, kteří se zajímají o přehledný obraz italské gramatiky

Frekvence konání: 1x 2 vyuč. hod. týdně (13 týdnů, 26 hodin)

Odkaz na web U3V: https://insis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?zpet=/katalog/index.pl?vzorek=ita,Dohledat=Dohledat,fakulta=31190230,obdobi=342,obdobi_fak=1254,jak=dle_jmena;predmet=187996

Místo konání: ONLINE. Výuka prostřednictvím Microsoft Teams.

Zaměření a obsah předmětu: Posluchači si své dosavadní znalosti základních gramatických kategorií a jejich funkcí prohloubí a na konkrétních příkladech procvičí. Uvedené kategorie mohou být na přání posluchačů doplněny o další. Po úspěšném absolvování budou posluchači schopni dorozumět se jednoduchým způsobem a komunikovat v základních životních situacích.

 

  • Italština 1 

Ident v InSISu: U038

Kurz je určen: naprostým začátečníkům

Frekvence konání: 1x 2 vyuč. hod. týdně (13 týdnů, 26 hodin)

Odkaz na web U3V: https://insis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?zpet=/katalog/index.pl?vzorek=ita,Dohledat=Dohledat,fakulta=31190230,obdobi=342,obdobi_fak=1254,jak=dle_jmena;predmet=187991

Místo konání: ONLINE. Výuka prostřednictvím Microsoft Teams.

Zaměření a obsah předmětu: Kurz je určen naprostým začátečníkům, kterým poskytne možnost domluvit se v praktických denních situacích i nezbytné základní informace o reáliích Itálie. Studující jsou vedeni k získání a rozvoji základních řečových dovedností – mluvení, poslechu, čtení a psaní. V kurzu si osvojí základy italské výslovnosti a pravopisu, nejběžnější slovní zásobu a základní mluvnické jevy tak, aby byli postupně schopni dorozumět se v základních životních situacích. Probírané lekce a tematické okruhy jsou doplňovány audio a videomateriály a rozvíjeny podle přání a aktuálních potřeb posluchačů.

 

  • Italština 4

Ident v InSISu: U040A

Kurz je určen: posluchačům se znalostí italštiny odpovídající absolvování 11 – 12 lekcí Učebnice současné italštiny 1. díl (POSPÍŠILOVÁ, V. — FERRAROVÁ, M. — FERRAROVÁ, E.)

Frekvence konání: 1x 2 vyuč. hod. týdně (13 týdnů, 26 hodin)

Odkaz na web U3V: https://insis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?zpet=/katalog/index.pl?vzorek=ita,Dohledat=Dohledat,fakulta=31190230,obdobi=342,obdobi_fak=1254,jak=dle_jmena;predmet=187995

Místo konání: ONLINE. Výuka prostřednictvím Microsoft Teams.

Zaměření a obsah předmětu: Posluchači si v kurzu své dosavadní znalosti zopakují a procvičí a dále je budou rozvíjet. Rozšíří si svou slovní zásobu a znalost gramatických jevů a zdokonalí dovednost komunikace. Probírané lekce a tematické okruhy jsou doplňovány audio a videomateriály a rozvíjeny podle přání a aktuálních potřeb posluchačů.

 

  • Španělština 1

Ident v InSISu: U036

Kurz je určen: úplným začátečníkům

Frekvence konání: 1x 2 vyuč. hod. týdně (13 týdnů, 26 hodin)

Odkaz na web U3V: https://insis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?zpet=/katalog/index.pl?vzorek=%C5%A1pan%C4%9B,Dohledat=Dohledat,fakulta=31190230,obdobi=342,obdobi_fak=1254,jak=dle_jmena;predmet=188885

Místo konání: budova Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3

Zaměření a obsah předmětu: Cílem tohoto předmětu je získání a rozvíjení základních dovedností v gramatice a jednoduché konverzaci v běžných situacích v rámci probírané jazykové úrovně.

Po úspěšném absolvování předmětu budou posluchači schopni dorozumět se jednoduchým způsobem v základních situacích dle rozsahu probírané gramatiky a tematických okruhů.
Komunikace bude od již od úplných začátků cíleně zaměřena na běžnou konverzaci a bude koncipována tak, aby s prostudovanou základní gramatikou posluchači byli schopni se v jednoduché konverzaci představit, popsat blízkou osobu, informovat o svém zdravotním stavu, sdělit základní informace o rodině, popsat byt/dům, říci pár slov o svých zájmech, aj.

 

  • Španělština 2

Ident v InSISu: U036A

Kurz je určen: začátečníkům

Frekvence konání: 1x 2 vyuč. hod. týdně (13 týdnů, 26 hodin)

Odkaz na web U3V: https://insis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?zpet=/katalog/index.pl?vzorek=%C5%A1pan%C4%9B,Dohledat=Dohledat,fakulta=31190230,obdobi=342,obdobi_fak=1254,jak=dle_jmena;predmet=187987

Místo konání: budova Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3

Zaměření a obsah předmětu: Cílem předmětu je získání a rozvíjení základních dovedností v gramatice a jednoduché konverzaci v běžných situacích v rámci probírané jazykové úrovně v rozsahu 3 lekcí z výukového materiálu „Nové učebnice současné španělštiny, L10 – L12“.

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni dorozumět se jednoduchým způsobem v základních situacích dle rozsahu probírané gramatiky a tematických okruhů.
Komunikace bude od již od úplných začátků cíleně zaměřena na běžnou konverzaci a bude koncipována tak, aby s prostudovanou základní gramatikou studenti byli schopni v jednoduché konverzaci: promluvit o svém volném čase a aktivitách, používat slovní zásobu z tématu nákupu základních potravin, typických jídel a přípravu receptů, při cestování v dopravních prostředcích a orientaci ve městě.

 

  • Španělština 3 – pro každý věk

Ident v InSISu: U036B

Kurz je určen: středně pokročilým posluchačům na úrovni 8. semestru jazykové výuky

Frekvence konání: 1x 2 vyuč. hod. týdně (13 týdnů, 26 hodin)

Odkaz na web U3V: https://insis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?zpet=/katalog/index.pl?vzorek=%C5%A1pan%C4%9B,Dohledat=Dohledat,fakulta=31190230,obdobi=342,obdobi_fak=1254,jak=dle_jmena;predmet=187988

Místo konání: budova Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3

Zaměření a obsah předmětu: Cílem předmětu je rozvíjení dosažených a získání nových jazykových dovedností a znalostí při komunikaci v běžných situacích v rozsahu 3 lekcí (lekce 16-17) v rámci Nové učebnice současné španělštiny. Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni komunikovat v běžných denních situacích s použitím probírané gramatiky a tematických okruhů v rámci lekcí 16 – lekce 17.