Pořádané kurzy U3V

Aktuální nabídka kurzů (LS 2023/2024):

  • Francouzština 2 

Ident v InSISu: U046B

Kurz je určen: mírně pokročilým a navazuje na kurz ze ZS (po 3 semestrech výuky). Je vhodný i pro ty, kteří si chtějí oživit starší znalosti francouzštiny. Kurz předpokládá minimální znalost základů jazyka.

Frekvence konání: 1x 2 vyuč. hod. týdně (13 týdnů, 26 hodin)

Odkaz na web U3V: https://insis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?predmet=193608;zpet=/katalog/index.pl?kredity_od=,kredity_do=,fakulta=31190230,obdobi=342,obdobi_fak=1304,vyhledat_rozsirene=Vyhledat%20p%C5%99edm%C4%9Bty,jak=rozsirene;lang=cz

Místo konání: budova Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3

Zaměření a obsah předmětu: Kurz upevní základy francouzské výslovnosti a rozšíří znalosti gramatiky a běžné slovní zásoby tak, aby se posluchači byli schopni dorozumět jednoduchým způsobem v běžných každodenních situacích v přítomnosti, budoucnosti i minulosti (popsat své denní a volnočasové aktivity, mluvit o rodině, zdraví, oblékání, zájmech, orientovat se v některých administrativních dokumentech a úkonech). Pracuje se s francouzskou učebnicí VITE ET BIEN 1 (2.vyd.): Lekce 5-9. Probírané okruhy budou doplňovány podle přání a konkrétních potřeb posluchačů.

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni:
– orientovat se v základních administrativních dokumentech
– popsat rodinné vztahy a významné rodinné události
– popsat své běžné denní aktivity v přítomnosti, budoucnosti a minulosti
– mluvit o zdraví, zdravotních problémech a jejich řešení
– charakterizovat osoby (jejich fyzické vlastnosti, zájmy a oblékání).

 

  • Francouzština 4 

Ident v InSISu: U046D

Kurz je určen: středně pokročilým posluchačům francouzštiny. Navazuje na kurz Francouzština 4 ze ZS 2023/24.

Frekvence konání: 1x 2 vyuč. hod. týdně (13 týdnů, 26 hodin)

Odkaz na web U3V: https://insis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?zpet=/katalog/index.pl?vzorek=franc,Dohledat=Dohledat,fakulta=31190230,obdobi=342,obdobi_fak=1254,jak=dle_jmena;predmet=188014

Místo konání: ONLINE. Výuka prostřednictvím Microsoft Teams.

Zaměření a obsah předmětu: Kurz bude kromě stálého procvičování už osvojených jevů zaměřen i na další rozšiřování základních komunikativních dovedností z běžného života. Ty je možné doplnit podle přání posluchačů. Pozornost bude zaměřena také na francouzské reálie s využitím ukázek z literatury, francouzských šansonů a aktualit z frankofonních médií.

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni:
– komunikovat v přítomnosti, minulosti a budoucnosti,
– vyjádřit přání, pocity, pochybnost, nejistotu,
– požádat o informace a podat informace o kulturních a jiných zajímavostech,
– dorozumět se v běžných životních situacích (mluvit s svých zálibách, volném čase, cestování, sportování, kultuře, popsat zajímavá místa, lidi, příběhy),
– sledovat aktuality z frankofonních médií.

  • Francouzština 5 

Ident v InSISu: U046E

Kurz je určen: posluchačům se znalostmi francouzštiny na středně pokročilé úrovni.

Frekvence konání: 1x 2 vyuč. hod. týdně (13 týdnů, 26 hodin)

Odkaz na web U3V: https://insis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?zpet=/katalog/index.pl?vzorek=franc,fakulta=31190230,obdobi=342,obdobi_fak=1254,obdobi_fak=1239,jak=dle_jmena,Dohledat=Upravit%20krit%C3%A9ria;predmet=188015

Místo konání: budova Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3

Zaměření a obsah předmětu: Cílem kurzu je nadále rozšiřovat znalosti, získávat nové dovednosti a schopnosti co nejlépe komunikovat v nejrůznějších životních situacích (rozšiřování slovní zásoby, prohlubování znalostí gramatiky, poznávání francouzských reálií).

V kurzu se postupuje pozvolným tempem s neustálým opakováním probraných jevů a obratů. Je ideální pro zájemce, kteří si přejí oprášit svoje zapomenuté znalosti, ale i pro ty, kteří se třeba nedávno začali učit francouzsky a chtěli by systematicky pokračovat. Výuka bude probíhat na základě učebních materiálů i různorodých autentických dokumentů v písemné i zvukové podobě.

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni dorozumět se jednoduchým způsobem a komunikovat v různých životních situacích a budou schopni komentovat současné společenské, kulturní a politické dění.

  • Italská gramatika

Ident v InSISu: U040B

Kurz je určen: posluchačům, kteří se zajímají o přehledný obraz italské gramatiky.

Frekvence konání: 1x 2 vyuč. hod. týdně (13 týdnů, 26 hodin)

Odkaz na web U3V: https://insis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?zpet=/katalog/index.pl?vzorek=ita,Dohledat=Dohledat,fakulta=31190230,obdobi=342,obdobi_fak=1254,jak=dle_jmena;predmet=187996

Místo konání: ONLINE. Výuka prostřednictvím Microsoft Teams.

Zaměření a obsah předmětu: Posluchači si své dosavadní znalosti základních gramatických kategorií a jejich funkcí prohloubí a na konkrétních příkladech procvičí. Uvedené kategorie mohou být na přání posluchačů doplněny o další.

Po úspěšném absolvování budou posluchači schopni dorozumět se jednoduchým způsobem a komunikovat v základních životních situacích.

 

  • Italština 1 

Ident v InSISu: U038

Kurz je určen: začátečníkům.

Frekvence konání: 1x 2 vyuč. hod. týdně (13 týdnů, 26 hodin)

Odkaz na web U3V: https://insis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?zpet=/katalog/index.pl?vzorek=ita,Dohledat=Dohledat,fakulta=31190230,obdobi=342,obdobi_fak=1254,jak=dle_jmena;predmet=187991

Místo konání: ONLINE. Výuka prostřednictvím Microsoft Teams.

Zaměření a obsah předmětu: Kurz je určen naprostým začátečníkům, kterým poskytne možnost domluvit se v praktických denních situacích i nezbytné základní informace o reáliích Itálie. Studující jsou vedeni k získání a rozvoji základních řečových dovedností – mluvení, poslechu, čtení a psaní. V kurzu si osvojí základy italské výslovnosti a pravopisu, nejběžnější slovní zásobu a základní mluvnické jevy tak, aby byli postupně schopni dorozumět se v základních životních situacích. Probírané lekce a tematické okruhy jsou doplňovány audio a videomateriály a rozvíjeny podle přání a aktuálních potřeb posluchačů.

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni dorozumět se jednoduchým způsobem a komunikovat v základních životních situacích.

  • Italština 4

Ident v InSISu: U040A

Kurz je určen: posluchačům se znalostí italštiny na úrovni 16 lekcí Učebnice současné italštiny (1. díl).

Frekvence konání: 1x 2 vyuč. hod. týdně (13 týdnů, 26 hodin)

Odkaz na web U3V: https://insis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?predmet=193596;zpet=/katalog/index.pl?kredity_od=,kredity_do=,fakulta=31190230,obdobi=342,obdobi_fak=1304,vyhledat_rozsirene=Vyhledat%20p%C5%99edm%C4%9Bty,jak=rozsirene;lang=czhttps://insis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?zpet=/katalog/index.pl?vzorek=ita,Dohledat=Dohledat,fakulta=31190230,obdobi=342,obdobi_fak=1254,jak=dle_jmena;predmet=187995

Místo konání: ONLINE. Výuka prostřednictvím Microsoft Teams.

Zaměření a obsah předmětu: Posluchači si v kurzu své dosavadní znalosti zopakují a procvičí a dále je budou rozvíjet. Rozšíří si svou slovní zásobu a znalost gramatických jevů a zdokonalí dovednost komunikace. Probírané lekce a tematické okruhy jsou doplňovány audio a videomateriály a rozvíjeny podle přání a aktuálních potřeb posluchačů.

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni dorozumět se jednoduchým způsobem a komunikovat v základních životních situacích.

 

  • Španělština 1

Ident v InSISu: U036

Kurz je určen: mírným začátečníkům.

Frekvence konání: 1x 2 vyuč. hod. týdně (13 týdnů, 26 hodin)

Odkaz na web U3V: https://insis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?zpet=/katalog/index.pl?vzorek=%C5%A1pan%C4%9B,Dohledat=Dohledat,fakulta=31190230,obdobi=342,obdobi_fak=1254,jak=dle_jmena;predmet=188885

Místo konání: budova Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3

Zaměření a obsah předmětu: Cílem tohoto předmětu je získání a rozvíjení základních dovedností v gramatice a jednoduché konverzaci v běžných situacích v rámci probírané jazykové úrovně.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni dorozumět se jednoduchým způsobem v základních situacích dle rozsahu probírané gramatiky a tematických okruhů.
Komunikace bude cíleně zaměřena na běžnou konverzaci a bude koncipována tak, aby s prostudovanou základní gramatikou studenti byli schopni v jednoduché konverzaci: vyjádřit, co rádi dělají, popsat byt a jeho vybaveni, vyjádřit umístění objektů do prostoru s různými slovesy, popsat svů denní program a oblíbené aktivity, vyjádřit čas a hodiny a promluvit o Španělsku a o počasí a ročních obdobích, aj. Tato úroveň zahrnuje lekci 5 – Repaso I.

 

  • Španělština 2

Ident v InSISu: U036A

Kurz je určen: mírně pokročilým.

Frekvence konání: 1x 2 vyuč. hod. týdně (13 týdnů, 26 hodin)

Odkaz na web U3V: https://insis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?zpet=/katalog/index.pl?vzorek=%C5%A1pan%C4%9B,Dohledat=Dohledat,fakulta=31190230,obdobi=342,obdobi_fak=1254,jak=dle_jmena;predmet=187987

Místo konání: budova Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3

Zaměření a obsah předmětu: Cílem předmětu je získání a rozvíjení základních dovedností v gramatice a jednoduché konverzaci v běžných situacích v rámci probírané jazykové úrovně v rozsahu 3 lekcí z výukového materiálu „Nové učebnice současné španělštiny, L12 – L14“.

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni dorozumět se jednoduchým způsobem v základních situacích dle rozsahu probírané gramatiky a tematických okruhů.
Komunikace bude cíleně zaměřena na konverzační témata lekce a bude koncipována tak, aby s prostudovanou základní gramatikou studenti byli schopni v jednoduché konverzaci: promluvit o cestování po světě i v dopravních prostředcích ve městě, umět se orientovat ve městě, zeptat se na cestu nebo popsat cestu, správně napsat neformální dopis přátelům, vyjádřit celé datum s použitím všech probraných číslovek. Součástí konverzačního celku je i úvod do tématu Latinské Ameriky.

 

  • Španělština 3 – pro každý věk

Ident v InSISu: U036B

Kurz je určen: pokročilým studentům na úrovni 10. semestru jazykové výuky.

Frekvence konání: 1x 2 vyuč. hod. týdně (13 týdnů, 26 hodin)

Odkaz na web U3V: https://insis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?zpet=/katalog/index.pl?vzorek=%C5%A1pan%C4%9B,Dohledat=Dohledat,fakulta=31190230,obdobi=342,obdobi_fak=1254,jak=dle_jmena;predmet=187988

Místo konání: budova Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3

Zaměření a obsah předmětu: Cílem předmětu je rozvíjení dosažených a získání nových jazykových dovedností a znalostí při komunikaci v běžných situacích v rozsahu lekcí 17-19 v rámci výukového materiálu „Nové učebnice současné španělštiny“.

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni komunikovat v běžných denních situacích s použitím probírané gramatiky a tematických okruhů v rámci lekcí 17 – 19.