Doporučení pro PZK BC

FRANCOUZŠTINA

Gramatické jevy obsažené v testech k přijímacím zkouškám:

 • používání členu
 • zájmena (osobní, přivlastňovací, ukazovací, vztažná, tázací, neurčitá)
 • předložky (označující místo, čas, způsob, prostředek), předložková sousloví, předložkové vazby sloves
 • tvary a používání číslovek
 • spojky a spojková sousloví
 • trpný rod
 • tvary nepravidelných sloves
 • rozkazovací způsob
 • budoucí čas, futur antérieur
 • minulé časy v indikativu (passé composé, imparfait, plus-que-parfait)
 • podmiňovací způsob přítomný a minulý
 • podmínková souvětí
 • souslednost časová v indikativu
 • subjonctif
 • shoda příčestí minulého
 • příčestí přítomné, přechodník
 • infinitiv minulý
 • lexikální výrazy obecného a běžně ekonomického jazyka

Problematické jevy:

 • ve vyváženém poměru napříč všemi gramatickými jevy, méně v lexikální části

 

Doporučená literatura:

Grammaire-Cours de Civilisation francaise de la Sorbonne-350 Exercices, Niveau moyen. Delatour, Y.; Jennepin, D. Paris: Hachette, Nouvelle édition, 1996

Francouzská mluvnice. Hendrich, J.;Tláskal, J.; Radina, O. Praha: Státní pedagogické nakladatelstí, 1992

Grammaire Progressive du Francais: Avec 600 Exercices. Gregoire, M.; Thievenaz, O. Cle International, Nouvelle édition, 1995

 

ŠPANĚLŠTINA

Gramatické okruhy a jevy obsažené v přijímacích testech:

 • používání členu
 • zájmena (osobní, přivlastňovací, ukazovací, neurčitá)
 • předložky (a, de, en, por/para, durante, dentro de)
 • běžná frazeologická spojení (tener hambre, darse prisa, ser capaz de atd.)
 • slovesa (nepravidelná, se změnou kmenové samohlásky)
 • rozlišování použití SER/ESTAR/HAY
 • přítomný čas
 • budoucí čas
 • minulé časy v indikativu (p. indefinido, perfecto, pluscuamperfecto, imperfecto)
 • subjuntiv (přítomný, perfekta, imperfekta, pluscuamperfekta)
 • souslednost časová v indikativu a subjuntivu
 • podmínková souvětí

Problematické jevy:

 • používání minulých časů
 • používání subjuntivu
 • rozkazovací způsob
 • souslednost časová v indikativu a subjuntivu
 • podmínková souvětí
 • předložky por/para

Doporučená literatura k přípravě na PZK:

Učebnice současné španělštiny 1. díl Macíková, Olga — Mlýnková, Ludmila. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1736-1.
Učebnice současné španělštiny 2. díl.  Macíková, Olga — Mlýnková, Ludmila.  Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-2392-8.
Velká španělská gramatika: vše, co jste kdy chtěli vědět o španělské gramatice a nikde jste to nenašli.  Macíková, Olga — Mlýnková, Ludmila. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2293-8.
Gramática básica del estudiante de español. R. Alonso, A. Castañeda, P. Martínez, L. Miquel, J. Ortega, J. Plácido. Barcelona 2008, Difusión.  ISBN9788484437260
Gramática de uso del espaňol. Luis Aragonés, Ramón Palencia, Ediciones SM, Madrid 2010, ISBN 978-84-348-9351-1

Curso superior de español. Moreno García, Concha. Madrid: SGEL, 2002

K přípravě na přijímací zkoušky ze španělštiny je možné využít i další učebnice a přehledové gramatiky (Aventura, Fiesta, Nuevo Ven ad.)