Profil specializace

Vedlejší specializace Komerční jazyky je určena studentům, kteří si chtějí aktivně prohloubit znalost dvou cizích jazyků a rozšířit profil své hlavní specializace o bohatší vědomosti kulturních a  hospodářských specifik vybraných regionů světové ekonomiky, ve kterých se tyto jazyky používají. Studium poskytuje pokročilé znalosti kulturních, historických, politických a hospodářských reálií nutných k podnikání na trhu USA, Velké Británie, Německa, Francie, Itálie, Španělska, Latinské Ameriky a Ruska, a to v závislosti na volbě a zájmu studenta. Studenti vedlejší specializace současně prohlubují své odborné jazykové znalosti a získávají i pokročilé dovednosti v psaní odborných textů ve dvou světových jazycích. Absolventi oboru jsou připraveni pro práci v diplomacii, ve firmách působících na zahraničních trzích, v podnicích se zahraniční účastí i v mezinárodních organizacích.

 

Absolvent zná:

 • zásady odborného písemného a ústního projevu s důrazem na interkulturní odlišnosti dané jazykové oblasti;
 • odbornou terminologii včetně frazeologismů a gramatických jevů typických pro profesní komunikaci;
 • kulturní a civilizační specifika vybraných zemí, tradice jejich zahraniční a hospodářské politiky;
 • současné trendy, aktuální společensko-politická témata daných zemí.

Absolvent umí:

 • číst s porozuměním odbornou literaturu ve dvou světových jazycích;
 • gramaticky správně a na odpovídající stylistické úrovni připravit text a ústně či písemně ho prezentovat ve dvou světových jazycích;
 • zvolit a používat vhodné komunikační a argumentační strategie;
 • vyjádřit své názory a obhajovat je v mezinárodním prostředí, a to s respektem ke kulturním odlišnostem a zvyklostem daných zemí.

Garant: prof. PhDr. Věra Höppnerová, DrSc., Katedra německého jazyka

Administrativa, organizace, kontakt:

PhDr. Dominika Kovářová, Ph.D., MBA, Katedra románských jazyků (dominika.kovarova@vse.cz)

 

 • Autor: Lada Hazaiova
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: