2KJ Komerční jazyky

Garanti:

PhDr. Dominika Kovářová, Ph.D., MBA, Katedra románských jazyků
Dr. Ing. Rudolf Chalupský, Katedra anglického jazyka
PhDr. Jaroslav Březina, Ph.D., Katedra německého jazyka
PhDr. Anna Antošová, CSc., Katedra ruského jazyka

 

Profil vedlejší specializace:

Vedlejší specializace Komerční jazyky je určena studentům, kteří si chtějí aktivně prohloubit své znalosti dvou cizích jazyků a rozšířit profil své hlavní specializace o hlubší znalosti kulturních a hospodářských specifik vybraných regionů světové ekonomiky, ve kterých se tyto jazyky používají. Studium poskytuje pokročilé znalosti kulturních, historických, politických a hospodářských reálií nutných k podnikání na trhu USA, Velké Británie, Německa, Francie, Itálie, Španělska, Latinské Ameriky a Ruska, a to v závislosti na volbě a zájmu studenta. Studenti vedlejší specializace zároveň prohlubují své odborné jazykové znalosti a získávají i pokročilé dovednosti v psaní odborných textů ve dvou světových jazycích.

Absolventi rozumějí současnému vývoji a jsou schopni podrobně rozebrat situaci v daných zemích, jejich vzájemné vztahy a kulturní specifika. Studium této specializace je vhodné pro působení v oblasti zahraniční politiky a obchodu, diplomacie, resp. ekonomické diplomacie, tedy všude tam, kde hraje důležitou roli komunikace v cizích jazycích. Odborné jazykové výuce související s probíranými tématy je věnována velká pozornost. Absolventi oboru jsou připraveni pro práci v diplomacii, ve firmách podnikajících na zahraničních trzích, ve firmách se zahraniční účastí i v mezinárodních organizacích.

 

Výstupy z učení:

Odborné znalosti

Absolvent zná:

  • zásady odborné písemné a ústní komunikace, s důrazem na odborné, strategické a sociokulturní rysy odborné komunikace a interkulturní odlišnosti dané jazykové oblasti;
  • odbornou terminologii svého oboru, včetně frazeologismů, a zásady odborného stylu cizího jazyka, včetně gramatických jevů typických pro odborný jazykový projev mluvený i psaný
  • kulturní a civilizační specifika vybraných zemí, tradice jejich zahraniční a hospodářské politiky;
  • současné trendy ve vývoji společnosti daných zemí (multikulturalismus, kulturní specifika, odlišnosti v obchodním jednání atd.).

 

Odborné dovednosti

Absolvent umí:

  • číst s porozuměním odbornou literaturu ve dvou světových jazycích;
  • formulovat odborné písemné a ústní projevy ve dvou světových jazycích, gramaticky správně a na odpovídající stylistické úrovni;
  • zvolit a používat vhodné komunikační a argumentační strategie;
  • prezentovat své názory a obhajovat je v mezinárodním prostředí, a to s respektem ke kulturním odlišnostem a zvyklostem daných zemí.

 

Skladba předmětů

1. Student si povinně volí dva komerční jazyky z nabídky:

2AJ501 Komerční angličtina 6 ECTS
2RO501 Komerční francouzština (B2/C1) 6 ECTS
2RO531 Komerční italština (B2/C1) 6 ECTS
2NJ501 Komerční němčina 6 ECTS
2RU501 Komerční ruština 6 ECTS
2RO561 Komerční španělština (B2/C1) 6 ECTS

 

2. Student si povinně volí dva předměty zaměřené na odborný psaný projev z nabídky:

2AJ509 Academic Writing – odborný písemný projev 3 ECTS
2RO315 Expression écrite – psaný projev pro pokročilé (B2/C1) 3 ECTS
2RO532 Písemný projev v italštině (B2/C1) 3 ECTS
2RU502 Písemný projev v ruštině 3 ECTS
2NJ398 Překladatelsko-tlumočnický seminář 3 ECTS
2RO372 Expresión escrita – psaný projev pro pokročilé (B2/C1) 3 ECTS

 

3. Student si volí libovolných 12 ECTS z nabídky předmětů zaměřených na hospodářské a kulturní reálie a kulturní specifika:

2AJ503 Americká civilizace 6 ECTS
2AJ502 Britská civilizace 6 ECTS
2RU401 Ekonomické a kulturní reálie Ruska 6 ECTS
2RO503 Efektivní komunikace v obchodní praxi (C1) – francouzsky 6 ECTS
2RO505 Frankofonní země – ekonomika, politika a kultura  (B2/C1) 6 ECTS
2RO461 Efektivní komunikace v obchodní praxi (C1) – španělsky 6 ECTS
2RO462 Civilizace Latinské Ameriky (B2/C1) 6 ECTS
2RO431 Hospodářské a politické reálie Itálie (B2/C1) 6 ECTS
2NJ419 Reálie německy mluvících zemí 6 ECTS

 

4. Státní zkouška 2KJ Komerční jazyky

Diplomová práce

V rámci vedlejší specializace 2KJ lze zpracovávat diplomovou práci také v jednom ze studovaných jazyků, a to bez nutnosti absolvování jazykového certifikátu na úrovni C1. Platí přitom obecné podmínky pro psaní práce v rámci vedlejší specializace.

 

Další informace:

Katedra románských jazyků

Katedra anglického jazyka

Katedra německého jazyka

Katedra ruského jazyka