Doporučení pro PZK BS

FRANCOUZŠTINA

Gramatické jevy obsažené v testech k přijímacím zkouškám:

Problematické jevy:

Doporučená literatura:

Grammaire-Cours de Civilisation francaise de la Sorbonne-350 Exercices, Niveau moyen. Delatour, Y.; Jennepin, D. Paris: Hachette, Nouvelle édition, 1996

Francouzská mluvnice. Hendrich, J.;Tláskal, J.; Radina, O. Praha: Státní pedagogické nakladatelstí, 1992

Grammaire Progressive du Francais: Avec 600 Exercices. Gregoire, M.; Thievenaz, O. Cle International, Nouvelle édition, 1995

 

ITALŠTINA

Gramatické okruhy a jevy obsažené v přijímacích testech:

 • použití členů
 • spojky
 • užití zájmen
 • číslovky základní a řadové
 • stupňování adjektiv a adverbií
 • předložky
 • indikativní časy
 • konjunktivní časy
 • podmiňovací způsob
 • rozkazovací způsob
 • použití infinitivu, příčestí a gerundia
 • přímá a nepřímá řeč, souslednost časová
 • podmínková souvětí I., II. a III. typu

  Problematické jevy

Doporučená literatura k přípravě na PZK:

Mluvnice italštiny. Hamplová, S. LEDA 2004.

Učebnice současné italštiny 1.díl. Pospíšilová V., Ferrarová M., Ferrarová E., Computer Press 2008.

L´italiano e l´Italia, Grammatica con note di stile,  Livello medio e superiore. Silvestrini M.; Bura, C.; Chiacchella, E.; Giunti Armanni V.; Pavese, R.Guerra Ediz., Perugia 2008.

L´italiano e l´Italia, Esercizi e prove per la certificazione, Livello medio e superiore Silvestrini, M.; Bura, C.; Chiacchella, E.; Giunti Armanni, V.;Pavese, R.Guerra Ediz., Perugia 2008.

 

ŠPANĚLŠTINA

Gramatické okruhy a jevy obsažené v přijímacích testech:

Problematické jevy:

Doporučená literatura k přípravě na PZK:

Učebnice současné španělštiny 1. díl Macíková, Olga — Mlýnková, Ludmila. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1736-1.
Učebnice současné španělštiny 2. díl.  Macíková, Olga — Mlýnková, Ludmila.  Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-2392-8.
Velká španělská gramatika: vše, co jste kdy chtěli vědět o španělské gramatice a nikde jste to nenašli Macíková, Olga — Mlýnková, Ludmila. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2293-8.
Gramática básica del estudiante de español. R. Alonso, A. Castañeda, P. Martínez, L. Miquel, J. Ortega, J. Plácido. Barcelona 2008, Difusión.  ISBN9788484437260
Gramática de uso del espaňol. Luis Aragonés, Ramón Palencia, Ediciones SM, Madrid 2010, ISBN 978-84-348-9351-1

Curso superior de español. Moreno García, Concha. Madrid: SGEL, 2002

K přípravě na přijímací zkoušky ze španělštiny je možné využít i další učebnice a přehledové gramatiky (Aventura, Fiesta, Nuevo Ven ad.)


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague