Termíny

13.2.2017 - 12.5.2017 - Výuka v letním semestru 2016/2017

26.4.2017 - Rektorský den

15.5.2017 - 23.6.2017 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Diplôme de Français Professionnel

1) A2

Diplôme de français professionnel A2 (DFP A2)

http://www.francais.cci-paris-idf.fr/dfp-a2/

– určen pro studenty s mírně pokročilou znalostí francouzštiny na úrovni A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

„Leaflet DFP A2 for English speakers“: http://www.francais.cci-paris-idf.fr/wp-content/uploads/downloads/2014/10/FICHE-DFP-A2_english.pdf

Diplôme de français professionnel A2 (DFP A2)
Písemná zkouška (doba trvání 1 h 45)
1. a) Porozumění psanému textu: pochopit smysl a rozpoznat specifické informace z běžných krátkých profesních dokumentů (otázky výběrové, Ano/ Ne, přiřazovací). (25 bodů)
b) Porozumění psanému textu a písemný projev: doplnit chybějící výrazy v textu a sestavit podle zadání jednoduchý písemný dokument  s důrazem na syntaktickou správnost a výpovědní koherenci sdělení. (a+b: 75 min.) (25 bodů)
2. Poslech s porozuměním (30minut): pochopení celkového smyslu či hlavní myšlenky sdělení, porozumění detailním informacím a jejich identifikace (výběr z nabídky, Ano/Ne/Neuvedeno). (25 bodů)
Ústní zkouška (doba trvání 20 minut)
1. Řízený rozhovor – podat zakladní informace o sobě. (10 bodů)
2. Simulovaný rozhovor nad textem – odpovědi na otázky. (15 bodů)
Program
 • společenské a profesní vztahy (pozdravit, poděkovat, představit sebe i své kolegy, podnik, aktivitu, mluvit o své práci a plánech)
 • profesní prostředí (pracovní podmínky – zaměstnání, plat, dovolená, pracovní doba, požádat o informace a poskytnout informace o podniku, městě, turistické oblasti, o výrobku, službě)
 • administrativní úkony (vítání návštěvníků, příprava služební cesty, umět si poradit na letišti, na nádraží, v cestovní kanceláři, v hotelu, v restauraci, rezervace)
 • telefonická komunikace (jednoduché vzkazy), písemná komunikace (jednoduché dopisy, maily,  inzeráty, navštívenky, denní rozvrh)
Literatura
 • TAUZIN, B., DUBOIS, A.-L. Objectif Express 1. Paris : Hachette  2005.
 • PENFORNIS, J.-L. Français.com. Paris : Clé International  2002
Diplôme de français professionnel A2 (DFP A2)
Écrit  (durée 1 h 45)
1. a) Compréhension écrite : comprendre le sens, relever des informations spécifiques (QCM, V/F, appariement). (25 points)
b) Compréhension et expression écrites : rédaction d’un écrit à partir d’indications fournies, maîtrise des formes syntaxiques, cohérence discursive. (a+b : durée  75 mn). (25 points)
2. Compréhension orale (durée 30 mn) : dégager l’information essentielle d’un message, comprendre plusieurs informations de détail (QCM,V/F). (25 points)
Oral  (durée 20 mn)
1. Entretien dirigé – fournir des informations sur soi. (10 points)
2. Entretien avec simulation – répondre aux questions sur un document. (15 points)
Programme
 • relations sociales et professionnelles (saluer, remercier, présenter ses collègues, son entreprise, son activité, parler de son travail, de ses projets)
 • environnement professionnel (conditions de travail – poste, salaire, congé, horaire, emploi du temps;  demander/donner des informations sur  une entreprise, une ville,  un site touristique, un produit ou service)
 • tâches administratives (accueillir les visiteurs, organiser les déplacements, se débrouiller à l’aéroport, à la gare, à l’agence de voyages, à l’hôtel, au restaurant, faire  des réservations)
 • communication téléphonique (messages simples), communication écrite (lettres simples, courriels, annonces, cartes de visite, emploi du temps)
Bibliographie
 • B. TAUZIN, A-L. DUBOIS :  Objectif Express 1. Paris : Hachette  2005
 • J-L. PENFORNIS :  Français.com. Paris : Clé International  2002

 2) B1

Diplôme de français professionnel B1 (DFP B1)

http://www.francais.cci-paris-idf.fr/dfp-b1/

–  určen pro studenty s mírně až středně pokročilou znalostí francouzštiny na úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

„Leaflet DFP B1 for English speakers“ http://www.francais.cci-paris-idf.fr/wp-content/uploads/downloads/2014/10/FICHE-DFP-B1_english.pdf

Diplôme de français professionnel B1 (DFP B1)
Písemná zkouška  (doba trvání 2 h 15)
1. a)  Porozumění psanému textu: pochopit hlavní myšlenky dokumentu, identifikovat číselné údaje, rozpoznat relevantní specifické informace (otázky výběrové,Ano/Ne,přiřazovací). (25 bodů)
b) Porozumění psanému textu a písemný projev: jednoduchá obchodní korespondence podle zadání s důrazem na lexikální a syntaktickou správnost a výpovědní správnost sdělení. (a+b: 90 minut). (20 bodů)
2. Poslech s porozuměním (45 minut): pochopit smysl sdělení, najít hlavní myšlenku, porozumět dalším podrobnějším informacím, identifikovat kontext, situační prvky, názory a stanoviska (výběr z nabídky, Ano/Ne/Neuvedeno). (25 bodů)
Ústní zkouška (doba trvání 30 minut)
1. Rozhovor – poskytnout  základní informace o sobě a svých zkušenostech z běžného i profesního života. (15 bodů)
2. Prezentovat ve francouzštině český dokument (oblast podnikání, turistického ruchu, hotelnictví). (15 bodů)
Program
 • společenské a profesní vztahy (mluvit o svých zkušenostech, prezentovat podnik – jeho aktivitu, trh, obchodní politiku, finanční situaci;  umět vyjádřit množství, vývoj, srovnání, komentovat tabulky a grafy)
 • profesní prostředí (pracovní podmínky, hledání zaměstnání – životopis, motivační dopis, pracovní pohovor; platební prostředky a podmínky, reklamace; popsat návod k použití, výrobní proces)
 • administrativní kompetence: přijímání klientů, organizování služební cesty, schůzky a pracovní akce
 • telefonická komunikace (příjem telefonátů, předávání a přeformulování vzkazů), písemná komunikace (porozumění jednoduchým dokumentům, běžná obchodní korespondence – šablony, pořizování poznámek)
Literatura
 • TAUZIN, B., DUBOIS, A.-L. Objectif Express 2. Paris : Hachette 2008.
 • PENFORNIS, J.-L. Français.com. Paris : Clé International 2002.
 • DELCOS, J., LECLERCQ, B., SUVANTO, M. Carte de visite – Français des relations professionnelles. Paris : Didier 2000.
Diplôme de français professionnel B1 (DFP B1)
Écrit  (durée 2 h 15)
1. a)  Compréhension écrite : comprendre les idées essentielles d’un document, les données chiffrées, relever des informations spécifiques (QCM, V/F, appariement). (25 points)
b) Compréhension et expression écrites : rédaction d’un écrit en contexte professionnel, maîtrise des formes lexicales et syntaxiques, cohérence discursive. (a+b : durée 90 mn). (20 points)
2. Compréhension orale (durée 45 mn) : dégager l’information essentielle d’un message, comprendre plusieurs informations de détail, identifier le contexte (éléments de la situation), les opinions, points se vue  (QCM, V/F/non mentionné). (25 points)
Oral (durée 30 mn)
1. Entretien – fournir des informations sur soi et son environnement quotidien (social, professionnel). (15 points)
2. Entretien – présentation  d’un document rédigé en tchèque (affaires, tourisme et hôtellerie). (15 points)
Programme
 • relations sociales et professionnelles (parler de ses expériences, présenter une entreprise – activité, marché, politique commerciale, situation financière;indiquer des quantités, l’évolution, comparer, commenter des tableaux et graphiques)
 • environnement professionnel (conditions de travail, rechercher un emploi – CV, lettre de candidature, entretien d’embauche ; modes et  conditions de paiement, réclamations ; mode d’emploi, processus de fabrication)
 • tâches administratives : accueillir les clients, organiser des déplacements, des rencontres ou manifestations  professionnelles
 • communication téléphonique (filtrer les appels, les reformuler), communication écrite (comprendre les documents simples, rédiger des lettres stéréotypées, prendre des notes)
Bibliographie
 • B.TAUZIN, A-L. DUBOIS, Objectif Express 2. Paris : Hachette 2008
 • J-L. PENFORNIS, Français.com. Paris : Clé International 2002
 • J. DELCOS, B. LECLERCQ, M. SUVANTO, Carte de visite – Français des relations professionnelles. Paris : Didier 2000