Termíny

13.2.2017 - 12.5.2017 - Výuka v letním semestru 2016/2017

26.4.2017 - Rektorský den

15.5.2017 - 23.6.2017 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Diplôme de Français Professionnel des Affaires

Související stránky

1) B2

Diplôme de français professionnel AFFAIRES B2  (DFP AFFAIRES B2)

http://www.francais.cci-paris-idf.fr/dfp-affaires-b2/

–   určen pro studenty s pokročilou znalostí francouzštiny na úrovni  B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

„Leaflet DFP Business B2 for English speakers“ http://www.francais.cci-paris-idf.fr/wp-content/uploads/downloads/2014/10/FICHE-DFP_Affaires-B2_english.pdf

Diplôme de français professionnel AFFAIRES B2 (DFP AFFAIRES B2)
Písemná zkouška (doba trvání 3 hodiny)
1. a) Selektivní porozumění psanému textu – odpovědi na přesnou otázku, analýza grafů, vývojových tendencí s příslušnou slovní zásobou (výběr z nabídky, přiřazování). (15 bodů)
b) Znalost podnikatelského prostředí – testování lexikálních znalostí z obchodní terminologie – výběr z nabídky (a+b:  60 minut). (15 bodů)
2. Poslech s porozuměním (45 minut): určení společného tématu několika vzkazů/určení cíle sdělení mluvčího, porozumění detailním informacím mluveného projevu po dvojím čtení (výběr z nabídky, Ano/Ne, přiřazování). (25 bodů)
3. Porozumění psanému textu a písemný projev (75 minut) – napsat résumé v rozsahu 100 slov vycházející z textu o 350 slovech (hlavní téma a myšlenky, obsahově věrné a stylisticky koherentní přeformulování původního textu); obchodní korespondence – zformulovat dopis podle dispozic. (25 bodů)
Ústní zkouška  (doba trvání 30 minut)
1. Referovat ve francouzštině o dokumentu z podnikového prostředí (300 slov) psaném v češtině. (10 bodů)
2. Exposé a diskuse vycházející z francouzského textu (vyjádřit názor, argumentovat). (10 bodů)
Program
 • podnik (struktura, fungování, zaměstnanci, účetní a finanční řízení), jeho partneři (zákazníci, dodavatelé, přepravci, banka, pojištění, stát), jeho sociálně-ekonomické prostředí (stav domácí ekonomiky, EU, globalizace)
 • profesní komunikace ústní (pohovor, schůze, exposé, vzkazy) a písemná (poznámky, résumé, formuláře, standardizované obchodní dopisy, komentář tabulek a grafů)
Literatura
 • TAUZIN, B., BLOOMFIELD, A. Affaires à suivre. Paris : Hachette 2001. + cahier d’exercices
 • PENFORNIS, J.-L. Vocabulaire progressif du français des affaires. Paris : Clé International  2004
 • CLOOSE, E. Le français du monde du travail. 2e édition. Grenoble : PUG 2006.
Diplôme de français professionnel AFFAIRES B2 (DFP AFFAIRES B2)
Ecrit (durée 3 h)
1. a) Compréhension écrite : compréhension sélective (réponse à une question précise, analyse des graphiques, des expressions de l’évolution). (15 points)
b) Connaissance du monde de l’entreprise – questionnaire à choix multiples (QCM) sur la  terminologie commerciale (a+b : durée  60 mn). (15 points)
2. Compréhension orale (durée 45 mn) : découvrir le thème de plusieurs messages/l’objectif du locuteur, saisir plusieurs informations de détail dans un message – double lecture  (QCM, V/F, appartement). (25 points)
3. Compréhension et expression écrites (durée 75 mn) – résumé d’un texte de 350 mots en 100 mots (thème principal, idées essentielles, reformulations personnelles fidèles et cohérentes) ; rédiger une lettre d’affaires. (25 points)
Oral  (durée 30 mn)
1. Compte rendu en français à partir d’un document rédigé en tchèque (300 mots). (10 points)
2. Exposé/entretien à partir d’un article en français (exprimer un point de vue, argumenter). (10 points)
Programme
 • entreprise (organisation, fonctionnement, personnel, gestion comptable et financière), ses partenaires (clients, fournisseurs, transporteurs, banque, assurances, État), son environnement socio-économique (conjoncture économique, Union européenne, mondialisation)
 • communication professionnelle orale (entretien, réunion, exposé, messages) et écrite (notes, résumés, formulaires, lettres commerciales standardisées, tableaux, graphiques-commentaires)
Bibliographie
 • TAUZIN, B., BLOOMFIELD, A. Affaires à suivre. Paris : Hachette 2001.+ cahier d’exercices.
 • PENFORNIS, J.-L. Vocabulaire progressif du français des affaires. Paris : Clé Internationale 2004
 • CLOOSE, E. Le français du monde du travail. 2e édition. Grenoble : PUG 2006.

 

2) C1

Diplôme de français professionnel AFFAIRES C1 (DFP AFFAIRES C1)

http://www.francais.cci-paris-idf.fr/dfp-affaires-c1/    

– určen pro studenty bakalářského a magisterského studia s pokročilou znalostí francouzštiny na úrovni C1 dle Společného evropského referenčního rámce.

„Leaflet DFP Business C1 for English speakers“ http://www.francais.cci-paris-idf.fr/wp-content/uploads/downloads/2014/10/FICHE-DFP_Affaires-C1-anglais.pdf

Diplôme de français professionnel AFFAIRES C1 (DFP AFFAIRES C1)
Písemná zkouška (doba trvání 3 h 30)
1. a) Lexikální znalosti z podnikatelského prostředí – odborná terminologie (výběr z nabídky). (20 bodů)
b) Selektivní porozumění psaných textů – výběr z nabídky, přirazování (a+b: 60 minut). (10 bodů)
2. Porozumění psanému textu a písemný projev (75 minut): obchodní korepondence podle případové studie. (15 bodů)
3. Poslech s porozuměním a písemný projev (75 minut) – napsat résumé v rozsahu 200 slov textu o 750 slovech (po dvojím čtení). (15 bodů)
Ústní zkouška (doba trvání 30 minut)
1. Strukturované exposé (10-15 minut) na ekonomické téma s diskusí. (20 bodů)
2. Syntetická prezentace tematicky podobných českých textů ekonomického zaměření ve francouzštině. (20 bodů)
Program
 • znalost podnikatelského prostředí (obchodní jazyk, současné sociální a ekonomické prostředí, obchodní zvyklosti, fungování podniku)
 • právní normy podnikatelského prostředí (právní formy podniků, zákonné povinnosti a smluvní závazky)
 • operativní kompetence (zvládnout běžnou podnikovou agendu, psát obchodní dopisy, zprávy jednoduché a souhrnné, vést obchodní jednání)
Literatura
 • KOZMOVÁ, J., BROULAND, P. Francouzština v podnikové a obchodní praxi. 2.vyd. Praha: Ekopress 2012.
 • DANILO, M., PENFORNIS, J.-L. Le français de la communication professionnelle. Paris : Clé International 1998. 
 • Presse :  Le Figaro (quotidien),  Les Échos (quotidien), L’entreprise
Diplôme de français professionnel AFFAIRES C1 (DFP AFFAIRES C1)
Écrit (durée 3h 30)
1. a) Connaissance du monde des affaires – questionnaire à choix multiples (QCM) sur la terminologie commerciale. (20 points)
b) Compréhension écrite – compréhension sélective (a+b : durée 1h). (10 points)
2. Compréhension et expression écrites (durée 1h 15) – correspondance commerciale (étude de cas). (15 points)
3. Compréhension orale et expression écrite (durée 1h 15) – résumé en 200 mots d’un texte de 750 mots environ, lu à deux reprises. (15 points)
Oral  (durée 30 mn)
1. Exposé (de 10-15 mn) sur un sujet concernant la vie économique suivi d’un petit entretien. (20 points)
2. Présentation en français d’un article sur l’économie rédigé dans la langue maternelle du candidat. (20 points)
Programme
 • connaissance du monde de l’entreprise  (langue des affaires, réalités sociales, économiques et commerciales contemporaines, fonctionnement de l’entreprise)
 • règles juridiques régissant le monde des affaires (formes juridiques, obligations légales et contractuelles)
 • compétences opérationnelles (traiter les documents usuels de l’entreperise, lettres commerciales, rapports, notes de synthèse, mener des négociations commerciales)
Bibliographie
 • KOZMOVÁ, J., BROULAND, P. Francouzština v podnikové a obchodní praxi. 2.vyd. Praha: Ekopress 2012.
 • DANILO, M., PENFORNIS, J. L. Le français de la communication professionnelle. Paris : Clé International 1998. 
 • Presse :  Le Figaro (quotidien),  Les Échos (quotidien), L’entreprise